Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb www.kamilajirikova.cz

platné od 1. ledna 2024

a GDPR - Ochrana osobních údajů

Kamila Jiříková, Blevice 115, 27328 Zákolany

IČ: 11251611 zapsána v Živnostenském rejstříku

dále jen "Poskytovatelka"


I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1) Tyto obchodní podmínky upravuji v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále je "občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zájmem, zakoupením a využitím služeb a online produktů uvedených na www.kamilajirikova.cz mezi poskytovatelkou a zákazníkem, který je spotřebitelem (fyzická osoba).

2) V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3) V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a nakupuje produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

4) Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.

5) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv.

6) Součástí smlouvy jsou i informace uvedené na webu a u jednotlivých produktů/služeb.


II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Zákazník objednává služby či produkty přes webové rozhraní vyplněním objednávkového formuláře či rezervací místa v rezervačním systému, do kterého uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo). Zákazník se zavazuje vyplnit údaje úplně a pravdivě.

2) O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní bude zákazník informován e-mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu.

3) Smlouva je rovněž uzavřena i v případě telefonické objednávky a sjednáním termínu setkání.

4) Poskytovatelka není povinna objednávku i finance přijmout a je oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník v tomto případě bude informován sdělením na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě již provedené úhrady pošle poskytovatelka finance zpět na účet, ze kterého byly úhrada provedena.

5) Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení online produktů/služeb (online kurzy, online vzdělávací akce, e-booky), u kterých poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění způsoben vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení uhrazené ceny.


III. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, STORNA

1) Živý kurz - pravidelné lekce

a) Předplatné

 • Přihláška na kurz za výhodnou cenu je platná po zaplacení stanovené částky na účet uvedený na webu nebo v hotovosti.
 • Zákazník si rezervuje místa v rezervačním systému a rovněž je v případě neúčasti v systému ruší a to co nejdříve.
 • Rezervace na základě předplatného je možná až od data začátku kurzu. 
 • Expirace předplatného je uvedena u konkrétního kurzu. Po tomto datu nevybrané lekce propadají.
 • Po předchozí dohodě je možno za sebe poslat náhradníka.
 • Po předchozí dohodě si můžete nahradit ušlou lekci v jiném kurzu.
 • Docházka je vedena v listinné formě a je k nahlédnutí vždy na začátku lekce.
 • V případě přerušení vaší docházky se zaplacené kurzovné nevrací.
 • V případě mé neúčasti a zrušení lekce se platnost předplatného prodlouží nebo bude poskytnuta náhrada formou záznamu lekce.
 • V případě mé nepřítomnosti se lekce vedená náhradním lektorem považuje za odučenou.

b) Otevřené lekce/Open class

 • Hradíte jednotlivé lekce v hotovosti před zahájením lekce.
 • Storno u volně rezervovaných lekcí (open class) provádíte sami přímo v rezervačním systému co nejdříve.

c) Léto (termín letního režimu bude vždy uveden na webu)

 • Během letního režimu jsou pouze otevřené lekce (open class).


2) Živé semináře, workshopy, přednášky

 • Místo je rezervováno až po přijetí platby. Platbu proveďte do 3 dnů po přihlášení.
 • Zrušení rezervace 9 dní před akcí je storno poplatek 100 %.
 • Zrušení rezervace 18 -10 dní před akcí je storno poplatek 50 %.
 • Zrušení rezervace více jak 18 dní před jejím konáním obdržíte zpět plnou cenu sníženou o administrativní poplatek 100,- Kč.
 • Vždy je možnost za sebe poslat náhradníka.


3) Online produkty

a) Jednotlivé pohybové lekce

 • Úhradu lze provést pouze bankovním převodem.
 • Odkaz na platformu bude zaslán po úhradě lekce.
 • Vzhledem k okamžitému zaslání odkazu na lekci po její úhradě nelze storno provést.

b) Videozáznamy

 • Úhradu lze provést pouze bankovním převodem.
 • Odkaz na platformu bude zaslán po úhradě vybraného produktu
 • Vzhledem k okamžitému zaslání odkazu na záznam nelze storno provést.

c) Kurzy a semináře

 • Úhradu lze provést hotově nebo bankovním převodem.
 • Další informace a přístupy na internetovou platformu či webové rozhraní budou uvedeny v následujícím mailingu.
 • Storno lze provést pouze do doby spuštění semináře/kurzu, tedy do doby zpřístupnění obsahu kurzu či jeho části nebo odkazu na platformu, na které bude kurz probíhat.


4) Individuální terapie a masáže

Po objednání odesláním objednávkového formuláře na webu a dohodnutém termínu bude úhrada provedena:

 • bankovním převodem do 3 kalendářních dnů od odeslání objednávky
 • nebo hotově

Při zrušení individuálního setkání:

 • méně než 24 h před začátkem lekce bude účtováno 50% z ceny lekce (dle domluveného počtu hodin)
 • méně než 12 h před začátkem lekce bude účtována 100% z ceny lekce


IV. PODMÍNKY ÚČASTI

 • Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Účast na akcích je možná od věku 18 let. Ve věku 15-17 jen na základě písemného souhlasu či doprovodu rodičů nebo opatrovníka.
 • Plně přijímáte zodpovědnost za svůj zdravotní stav, své tělo nepřepínáte a respektujete svoje aktuální možnosti.
 • Plně přijímáte zodpovědnost za pravdivé informace o svém zdravotním stavu.
 • V případě pochybností či zdravotních obtíží konzultujete svůj zdravotní stav a vhodnost cvičení a masáží se svým ošetřujícím či odborným lékařem.
 • Lekce, kurzy, semináře ani individuální trénink nezastupují lékařskou či psychoterapeutickou péči.
 • Těhotné a ženy v procesu umělého oplodnění a inseminace se NEMOHOU ÚČASTNIT cvičení a seminářů pro pánevní dno. Nemůže být rovněž prováděna masáž v průběhu prvního trimestru.
 • Poskytovatelka neodpovídá účastníkovi za případná zranění, emoční disbalanci, ztráty či škody.
 • V případě zranění či onemocnění během kurzu/semináře/individuálního setkání atd. si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření a péči.


V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům nabízených na webové stránce. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán.To znamená nedovolené kopírování, přebírání, šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 • Účastníci ani poskytovatelka nebudou sdělovat osobní údaje ani další důvěrné informace, které získají v rámci akce třetí osobě.
 • Organizátor zajišťuje ochranu získaných osobních údajů každého účastníka v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů organizátorem/poskytovatelkou, případně subjekty, které poskytují služby organizátorovi potřebné pro výkon jeho činnosti. Organizátor je neposkytne žádné další straně, pokud to nestanoví zákon. Každý účastník má právo požádat Organizátora o vyřazení svých osobních údajů ze zpracování. Účastníci souhlasí se zasíláním organizačních a obchodních sdělení Organizátorem.


Níže uvedené obchodní podmínky týkající se GDPR platí od 25. května 2018.

GDPR - Ochrana osobních údajů.

Od 25/5 2018 vešlo v platnost nařízení EU - tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Veškeré údaje, kterých se mi dostává skrze webové stánky, emailem, sms či ústním sdělením chráním a zpracovávám v souladu s tímto nařízením.

Osobní údaje získávám pouze na základě dobrovolného rozhodnutí klienta, například při vyplnění přihlášky na mém webu, přihlášením se na akci emailem, sms či telefonicky. Klient si může kdykoli zažádat o vymazání z odběru, a to odesláním e-mailu či telefonicky.

Správce vašich dat: Jsem fyzická osoba a jmenuji se Kamila Jiříková, IČO: 11251611, jsem správce webové stránky www.kamilajirikova.cz, Facebook: stránka Kamila Jiříková - Jóga, pánevní dno a funkční pohyb a fb skupiny Pánevní dno v souvislostech.

Jako správce vašich dat, pracuji s vašimi osobními údaji a určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat, pouze za účelem našeho obchodního vztahu mezi Vámi jako klientem a námi jako poskytovatelem služeb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb: vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, email.
Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a pro vedení daňové evidence.

Komunikace a marketing:zasílání newsletterů, nabídek na akce a ostatní obchodní komunikace. Jedná se o vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno a příjmení. Jste-li naším zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky a akce zajímají. V případě, že si dále nepřejete novinky dostávat, můžete svůj souhlas odvolat napsáním emailu a vaše údaje budou z mé evidence smazány.

Pořízení fotografické dokumentace: skupinové akce např. semináře a workshopy apod. Vaše fotografie slouží k dokumentaci události. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení a jejich zpracování: Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře našich technických možností a sledujeme technický pokrok a budeme ochranu neustále zlepšovat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jirikova05@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám je doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám na základě mého oprávněného zájmu.
Odběr mých e-mailů můžete ukončit jejich odhlášením nebo odpovědí na jirikova05@gmail.com.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.